Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid.

De Stichting Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân is een samenwerkingsverband van verschillende levensbeschouwelijke groepen in de provincie Fryslân en bestaat sinds 1994.

Kleurrijk Fryslân is meer dan een tegenbeweging. Het is een beweging van mens tot mens zijn aan de basis van de multiculturele samenleving. Zij doet een beroep op de positieve krachten, die uitgaan van de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in Fryslân.

Vanuit Kleurrijk Fryslân werken deze verschillende levensbeschouwelijke stromingen samen aan een provincie die leefbaar is voor iedereen en waarin ook plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, nationaliteit, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Niet met het oog op verdeeldheid, maar om duidelijk te maken dat in verscheidenheid veel kracht tot menswording ligt verborgen en een uitnodiging is om de ander te leren kennen met respect voor elkaar.